Introduction
Categories
Tools
News
Reading Room
Home

Chinese Phonetic Alphabet (Pin-Yin) and
Wade System Conversion Tables

         
2 of 3

Pin Yin

Wade-Giles
Pin Yin
Wade-Giles
Pin Yin
Wade-Giles
jiang
chiang
lun
lun
pei
péi
jiao
chiao
luo
luo
pen
p´n
jie
chieh
ma
ma
peng
p´ng
jin
chin
mai
mai
pi
jing
ching
man
man
pian
píen
jiong
chiung
mang
mang
piao
píao
jiu
chiu
mao
mao
pie
píeh
ju
ch
me
me
pin
pín
juan
chan cheh,
mei
mei
ping
píng
jue
cho
men
mn
po
jun
chn
meng
mng
pou
póu
kai
kái
mian
mian
qi
chí
kan
kán
miao
miao
qia
chía
kang
káng
mie
mieh
qian
chíen
kao
káo
min
min
qiang
chíang
ke
k´, kó
ming
ming
qiao
chíao
ken
k´n
miu
miu
qie
chíeh
keng
k´ng
mo
mo
qin
chín
kong
kúng
mou
mou
qing
chíng
kou
kóu
mu
mu
qiong
qiong
kua
kúa
na
na
qiu
chíu
kuai
kúai
nai
nai
qu
ch´
kuan
kúan
nan
nan
quan
ch´an
kuang
kúang
nang
nang
que
ch´eh
kui
kúi
nao
nao
qun
ch´o
kun
kún
ne
n
ran
ch´n
kuo
kúo
nei
nei
rang
jan
la
la
nen
nn
re
jang
lan
lan
nian
nien
ren
j
lang
lang
niang
niang
reng
jn
lao
lao
niao
niao
ri
jng
le
l,lo
nie
nieh
rong
jih
lei
lei
nin
nin
rou
jung
leng
lng
ning
ning
ru
jou
li
li
niu
niu
ruan
ju
lia
lia
nong
nung
rui
juan
lian
lien
nou
nou
run
jui
liang
liang
nu
nu
ruo
jun
liao
liao
n
n
sa
jo
lie
lieh
nuan
nuan
sai
sa
lin
lin
ne
neh, no, nio
san
sai
ling
ling
nuo
no
sang
san
liu
liu
o
o
sao
sang
long
lung
ou
ou
se
sao
lou
lou
pa 
 
sen
s
lu
lu
pai
pái
seng
sn
l
l
pan
pán
sha
sng
luan
luan
pang
páng
shai
sha
le
leh, l
pao
páo
shan
shai
lio
shang
shan
shao
shang
shao
         
2 of 3

Previous | Next