Introduction
Categories
Tools
News
Reading Room
Home
 


Chinese Phonetic Alphabet
Pinyin and Wade System Conversion Tables

         
1 of 3
Pinyin
Wade Giles
Pinyin
Wade Giles
Pinyin
Wade Giles
a
a
chuang
chúang
fo
fo
ai
ai
chui
chúi
fou
fou
an
an
chun
chún
fu
fu
ang
ang
chuo
ch´o
ga
ka
ao
ao
ci
tzú (ts´û)
gai
kai
ba
pa
cong
tsúng
gan
kan

bai

pai
cou
tsóu
gang
kang
ban
pan
cu
tsú
gao
kao
bang
pang
cuan
tsúan
ge
k, ko
bao
pao
cui
ts'ui
gei
kei
bei
pei
cun
tsún
gen
kn
ben
pn
cuo
tsó
geng
kng
beng
png
da
ta
gong
kung
bi
pi
dai
tai
gou
kou
bian
pien
dan
tan
gu
ku
biao
piao
dang
tang
gua
kua
bie
pieh
dao
tao
guai
kuai
bin
pin
de
t
guan
kuan
bing
ping
deng
tng
guang
kuang
bo
po
di
ti
gui
kui
bu
pu
dian
tien
gun
kun
ca
tsá
diao
tiao
guo
kuo
cai
tsái
die
tieh
ha
ha
can
tsán
ding
ting
hai
hai
cang
tsáng
diu
tiu
han
han
cao
tsáo
dong
tung
hang
hang
ce
ts´
dou
tou
hao
hao
cen
ts´n
du
tu
he
h, ho
ceng
ts´ng
duan
tuan
hei
hei
cha
chá
dui
tui
hen
hn
chai
chái
dun
tuo
heng
hng
chan
chán
duo
to
hong
hung
chang
cháng
e
hou
hou
chao
cháo
eh
hu
hu
che
ch´
ei
ei
hua
hua
chen
ch´n
en
n
huai
huai
cheng
ch´ng
eng
ng
huan
huan
chi
ch´ih
er
rh
huang
huang
chong
ch´ung
fa
fa
hui
hui
chou
ch´ou
fan
fan
hun
hun
chu
ch´u
fang
fang
huo
huo
chua
ch´ua
fei
fei
ji
chi
chuai
ch´uai
fen
fn
jia
chia
chuan
ch´uan
feng
fng
jian
chien
           
         
1 of 3

Next