Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z misc
prev | next
Qi Lu daxue 齊魯大學
Shantung Christian University (Cheeloo). Chinese

Qi Ren Shi Gui 琦人十規
Qian dao zong hui 虔禱宗會
Qiankun tiyi 乾坤體義 ; Xinfa suanshu 新法算書
Xiyang xinfa lishu 西洋新法曆書 ; Xinfa lishu 新法曆書

Qing zhong qianqi Xiyang Tianzhujiao zai Hua huodong dang’an shiliao 清中前期西洋天主教在華活動檔案史料
Qiqi tushuo 奇器圖說
Qiu shuo 求說
Qiuyou pian 逑友篇
Question of rites : Friar Domingo Navarrete and the Jesuits in China